Охорона праці

Перелік документації системи управління охороною праці


РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК
документації СУОП

Пункт ДСТУ OHSAS 18001

Змістовна назва документа

1

2

4.1

Опис сфери застосування СУОП

4.2

Політика у сфері охорони праці

4.3.1

Методика ідентифікації небезпек, оцінювання ризиків і впровадження необхідних заходів безпеки

4.3.1

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

4.3.1

Перелік об’єктів підвищеної небезпеки

4.3.1

Перелік небезпечних чинників і відповідних заходів безпеки

4.3.2

Методика перевірки дотримання нормативних вимог у сфері охорони праці

4.3.2

Реєстр нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері охорони праці

4.3.2

Перелік нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки, знання яких підлягають перевірці екзаменаційними комісіями

4.3.3

Цілі у сфері охорони праці

4.3.3

Програма досягнення цілей у сфері охорони праці/ план заходів у сфері охорони праці

4.4.1

Посадові інструкції/функціональні обов’язки і повноваження (у сфері охорони праці)

4.4.2

Плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з охорони праці

4.4.2

Перелік посад працівників, допуск до самостійної роботи яких проводиться без перевірки знань правил, норм і стандартів з безпеки праці, технічної експлуатації машин, механізмів та устаткування, а також з охорони праці та пожежної безпеки

4.4.2

Перелік посадових осіб, що проходять перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки

4.4.2

Методика ознайомлення персоналу з вимогами СУОП

4.4.2

Дані/записи про освіту, підготовленість і досвід роботи персоналу

4.4.2

Журнали реєстрації проведення інструктажів з питань охорони праці

4.4.2

Журнали/ протоколи перевірки знань

4.4.3.1

Методика внутрішнього інформування персоналу з питань охорони праці

4.4.3.1

Методика інформування підрядників і сторонніх осіб про вимоги СУОП підприємства

4.4.3.1

Дані про звернення та запити від сторонніх осіб та реагування на них з боку підприємства

4.4.3.2

Методика залучення персоналу до функціонування СУОП

4.4.4

Опис основних елементів СУОП/настанова щодо охорони праці

4.4.5

Методика контролю документів СУОП

4.4.6

Методики виконання робіт, пов’язаних з небезпекою/ інструкції з охорони праці

4.4.6

Графіки технічних оглядів, діагностування та випробування об’єктів підвищеної небезпеки

4.4.6

Перелік професій і робіт, для виконання яких обов’язкові попередні та періодичні медичні огляди працівників

4.4.6

Плани-графіки проведення періодичних медичних оглядів працівників

4.4.6

Графіки перерв для відпочинку та приймання їжі

4.4.6

Акти (протоколи, журнали) про результати перевірки електричних і теплових систем, машин, механізмів і обладнання

4.4.6

Журнали реєстрації проведення технічних оглядів, планово-запобіжних ремонтів, випробування машин, механізмів і обладнання

4.4.6

Карти умов праці/результати атестації робочих місць

4.4.6

Наряди-допуски

4.4.7

Методика реагування на надзвичайні ситуації

4.4.7

Плани на випадок надзвичайних ситуацій/план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій (ПЛАС)

4.5.1

Методика моніторингу та вимірювання показників діяльності у сфері охорони праці

4.5.1

Результати моніторингу та вимірювання показників діяльності у сфері охорони праці

4.5.1

Журнали (першого, другого, третього) ступенів контролю за станом техніки безпеки та виробничої санітарії

4.5.1

Результати калібрування (метрологічної перевірки) засобів вимірювання

4.5.2

Методика перевірок дотримання вимог у сфері охорони праці

4.5.2

Результати перевірок дотримання вимог у сфері охорони праці (акти, протоколи, приписи)

4.5.3.1

Методика розслідування інцидентів

4.5.3.1

Дані про інциденти (нещасні випадки, аварії, надзвичайні ситуації, професійні захворювання)

4.5.3.2

Методика виконання коригувальних і запобіжних заходів

4.5.3.2

Результати виконаних коригувальних заходів

4.5.3.2

Результати виконаних запобіжних заходів

4.5.4

Методика ведення протоколів (записів) СУОП

4.5.5

Методика проведення внутрішніх аудитів

4.5.5

План-графік проведення внутрішніх аудитів

4.5.5

Завдання на проведення внутрішнього аудиту

4.5.5

Звіти про проведення внутрішніх аудитів

4.6

Протоколи аналізування СУОП керівництвом

 

Джерело: Додаток 8 до Положення про Систему управління охороною праці на підприємствах електроенергетики (пункт 7.13)Создан 07 мая 2015