Охорона праці

 

СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ
Служба охорони праці на підприємтвіРоботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно правових актів, а та кож забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цією метою роботодавець повинен забезпечити функціонування системи управління охороною праці. а саме: створити служби і призначити посадових осіб. які вирішуватимуть конкретні питання охорони праці. Роботодавець зобов'язаний також затвердити інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на цих осіб функцій, а також контролювати їх додержання.

Організуючи систему управління охороною праці слід враховувати кількість працюючих на підприємстві, що передбачено ст. 15 Закону про охорону праці. На підприємстві з кількістю працюючих:
50 і більше осіб — роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці. Відзначимо, що зараз слід керуватися Типовим положенням № 255, на основі якого, з урахуванням специфіки виробництва та видів діяльності, чисельності працівників, умов праці й інших факторів, роботодавець розробляє і затверджує Положення про службу охорони праці підприємства.

визначає структуру служби охорони праці, її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників згідно із законодавством;
менше 50 осіб — функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку;
менше 20 осіб — для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають підготовку. У п. 1.4 Типового положення № 255 уточнено, що такі особи повинні мати виробничий стаж роботи не менше трьох років і пройти навчання з охорони праці. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю. Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою та заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб.
Спеціалісти служби охорони праці, в разі виявлення порушень охорони праці, за ст. 15 Закону про охорону праці мають право:

 

видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписів щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці. Якщо керівник структурного підрозділу підприємства відмовляється від підпису щодо одержання припису, спеціаліст з охорони праці надсилає відповідне подання на ім'я особи, якій адміністративно підпорядкований цей структурний підрозділ, або роботодавцю;


Приписи складаються за формою 1-ОП згідно з додатком до Типового положення № 255 у двох примірниках, один з яких видається керівникові робіт, об'єкта, цеху, а другий залишається та реєструється у службі охорони праці і зберігається протягом п'яти років.

 

вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до робіт або не виконують вимог нормативно правових актів з охорони праці;


зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;


надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.


Функції служби охорони праці визначені у розділі 3 Типового положення № 255. До них, зокрема, відносяться:
розроблення спільно з іншими підрозділами підприємства комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням;


підготовка проектів наказів з питань охорони праці і внесення їх на розгляд роботодавцю;


проведення спільно з представниками інших структурних підрозділів і за участю представників професійної спілки підприємства або, за її відсутності, уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

 

складання звітності з охорони праці;


проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони праці;


ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди;


забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці;


складання за участю керівників підрозділів підприємства переліків професій, посад і видів робіт, на які мають бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють в межах підприємства;


інформування працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства;


розгляд питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи, а також листів, заяв, скарг працівників підприємства, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці;


організація забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами та актами з охорони праці, що діють в межах підприємства, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань.


Крім того, до функцій служби охорони праці віднесено участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;

складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо наявності профзахворювань;

проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів в частині дотримання вимог охорони (безпеки) праці;

розробленні положень, інструкцій, розділу «Охорона праці» колективного договору, актів з охорони (безпеки) праці, що діють у межах підприємства;

складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов'язкові попередні і періодичні медичні огляди;

організації навчання з питань охорони праці;

роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці.


Служба охорони праці має також забезпечувати організаційну підтримку (за наявності) роботи комісії з питань охорони праці підприємства, а також здійснювати функції контролю.Создан 30 авг 2012