Охорона праці

 

ДОКУМЕНТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, встановлює Порядок № 132. Такі нормативні акти мають відповідати законодавству України, вимогам державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.
Порядок фінансування робіт щодо опрацювання та тиражування нормативних актів підприємства про охорону праці визначає власник.
Для опрацювання нормативних актів про охорону праці власник підприємства повинен видати наказ, яким визначаються конкретні строки, виконавці та керівник розробки. Для підготовки найбільш важливих і складних проектів може створюватися комісія чи робоча група (п. 2.1 Порядку № 132).
Посадова особа, призначена керівником розробки проекту нормативного акта, за участю спеціалістів готує пропозиції щодо організації та етапів роботи над проектом. Ця особа повинна скласти план опрацювання нормативного акта, який затверджується власником.
Опрацюванню проекту нормативного акта передує підготовча робота (збір необхідних матеріалів, вивчення державних нормативних актів про охорону праці, типових документів і раніше виданих нормативних актів підприємства з цього питання, узагальнення зауважень і пропозицій, що надійшли в ході підготовки, тощо).
Структура, побудова, оформлення та викладання змісту нормативного акта мають відповідати вимогам стандарту про оформлення документів, інших нормативних актів з цих питань і забезпечувати правильне розуміння та застосування акта.

 

Слід також пам'ятати, що проект нормативного акта підприємства про охорону праці підлягає узгодженню із:
службою охорони праці підприємства; юрисконсультом;
іншими зацікавленими службами, підрозділами та посадовими особами підприємства, перелік яких визначає служба охорони праці.
Нормативні акти підприємства про охорону праці затверджуються та скасовуються наказом власника (за винятком актів, які належать до компетенції трудового колективу та підлягають затвердженню на його загальних зборах або конференції). Порядок реєстрації та обліку нормативних актів про охорону праці, що діють у межах підприємства, також встановлює власник, якщо інше не передбачено законодавством.
Слід відзначити, що питання розробки та затвердження такого важливого для підприємства документа, як інструкція з охорони праці, врегульовані також спеціальним нормативно-правовим актом — Положенням № 9. Цей документ встановлює вимоги до змісту, побудови та викладу інструкцій з охорони праці, визначає порядок опрацювання та введення в дію нових, перегляду та скасування чинних інструкцій.

 

Відповідно до п. 1.2 Положення № 9 інструкція є
нормативним актом, що містить обов'язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства і будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням власника чи уповноваженого ним органу (далі — роботодавець) виконуються ці роботи, трудові чи службові обов'язки.

 

Інструкції поділяються на:
інструкції, що належать до державних міжгалузевих нормативних актів про охорону праці; примірні інструкції; інструкції, що діють на підприємстві.
Інструкції, що діють на підприємстві, належать до нормативних актів про охорону праці, чинних у межах конкретного підприємства (п. 1.5 Положення № 9).
При розробці таких інструкцій враховуються чинні державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці, примірні інструкції та технологічна документація підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній і ремонтній документації підприємств — виробників обладнання, що використовується на цьому підприємстві. Інструкції є обов'язковими для дотримання працівниками відповідних професій або при виконанні відповідних робіт на цьому підприємстві.

 

Інструкції мають містити тільки ті вимоги щодо охорони праці, дотримання яких є обов'язковим самими працівниками. Порушення працівником цих вимог має розглядатися як порушення трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосовано стягнення згідно з чинним законодавством.

 

Кожній інструкції присвоюється назва і скорочене позначення (код, порядковий номер) (п. 2.1 Положення № 9). Інструкціям, що розробляються і затверджуються на підприємствах, службами охорони праці цих підприємств присвоюються порядкові номери.
У назві інструкції стисло вказується, для якої професії або виду робіт вона призначена, наприклад: «Інструкція з охорони праці для муляра». Вимоги інструкцій викладаються з огляду на послідовність технологічного процесу і з урахуванням умов, у яких виконується цей вид робіт.

 

До відома

 

Інструкції мають містити такі розділи:
загальні положення;

вимоги безпеки перед початком роботи;

вимоги безпеки під час виконання роботи;

вимоги безпеки після закінчення роботи;

вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

 

Якщо це необхідно, то до інструкції можна включити й інші розділи. Наприклад, для розміщення матеріалів, які доповнюють основну частину інструкцій, може бути включено розділ «Додатки». У цьому ж розділі може бути наведений перелік нормативних актів, на підставі яких розроблена інструкція.
За пп. 4.3.9 Положення № 9 титульний аркуш, перша й остання сторінки інструкції, що діє на підприємстві, оформлюються згідно з додатками 3,4 та 5 до цього Положення.
Під час розробки, узгодження та затвердження інструкцій, що діють на підприємстві, враховуються вимоги ДНАОП 0.00-8.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві». Слід також врахувати, що такі документи розробляються відповідно до переліку інструкцій, який складається службою охорони праці підприємства за участю керівників підрозділів, служб головних спеціалістів (головного технолога, головного механіка, головного енергетика, головного металурга тощо), служби організації праці та заробітної плати. Перелік необхідних інструкцій розробляється на підставі затвердженого на підприємстві  штатного розпису з  використанням національного класифікатора України ДК 003; 2010 (з 01.11.2010)'.
Для нових виробництв, що вводяться у дію вперше, допускається розробка тимчасових інструкцій,
що діють на підприємстві. Такі інструкції можуть розроблятися як за професіями, так і за видами робіт і запроваджуватися на термін до прийняття зазначених виробництв в експлуатацію державною приймальною комісією.
При викладенні тексту інструкції слід керуватися правилами, визначеними у розділі 3 Положення № 9.
Інструкції, які вводяться в дію на підприємстві, реєструються службою охорони праці в журналі реєстрації (додаток 6 до Положення № 9) у порядку, встановленому роботодавцем.
Видача інструкцій керівникам структурних підрозділів (служб) підприємства провадиться службою охорони праці з реєстрацією в журналі обліку видачі інструкцій (додаток 7 до Положення № 9).
Інструкції видаються працівникам на руки безпосередніми керівниками робіт під розпис у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці під час проведення первинного інструктажу або вивішуються на його робочому місці.

 

До відома

 

У кожного керівника структурного підрозділу (служби) підприємства має постійно зберігатися комплект інструкцій, необхідних у цьому підрозділі (службі) для працівників усіх професій і видів робіт підрозділу (служби), а також перелік цих інструкцій, затверджений роботодавцем. На підприємствах, де структурних підрозділів немає, комплект інструкцій зберігається у роботодавця.
Повний комплект інструкцій має зберігатися у певному доступному для працівників місці, визначеному керівником структурного підрозділу (служби) підприємства з урахуванням забезпечення простоти та зручності ознайомлення з ними працівників.

 

Звернемо увагу, що переглядати інструкції, які діють на підприємстві, потрібно в терміни, передба чені державними нормативними актами про охорону праці, на підставі яких вони опрацьовані, але не рідше одного разу на п'ять років, а для професій або видів робіт з підвищеною небезпекою — не рідше одного разу на три роки (п. 6.1 Положення № 9). Проте у випадку зміни законодавства України про працю та охорону праці, за вказівкою директивних органів, у разі аварійної ситуації або нещасного випадку, за впровадження нових технологій тощо підприємство має переглянути інструкції до закінчення термінів, зазначених вище.Создан 30 авг 2012