Охорона праці

 

ДОЗВІЛ НА ПОЧАТОК РОБОТИ
Насамперед зазначимо, що розпочинати виконання окремих робіт або експлуатацію певних машин і механізмів можна лише за умови попереднього отримання спеціального дозволу.
Такий дозвіл вимагається, якщо роботодавець збирається виконувати роботи або експлуатувати (застосовувати) машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки (ст. 21 Закону про охорону праці). Переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, початок проведення або експлуатація (застосування) яких потребує отримання дозволу, а також граничні розміри тарифів на проведення експертизи незалежними експертними організаціями, результати якої є підставою для видачі дозволів, визначає КМУ.
Що стосується Переліку робіт підвищеної небезпеки, то його наведено у додатку 1 до Порядку № 1631. У свою чергу, Перелік об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки наведено у додатку 2 до Порядку № 1631 -
Центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці, а також його територіальні органи видають такі дозволи на безоплатній основі.

Процедура видачі й анулювання дозволів установлена Порядком № 1631. Суб'єкт господарської діяльності, який має намір розпочати (продовжити) виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі — об'єкти) за переліками згідно з додатками 1 і 2 до Порядку № 1631, для одержання дозволу подає (надсилає поштою) до Держнаглядохоронпраці або його територіального органу за місцем розташування заяву за зразком додатку з до цього Порядку. До такої заяви необхідно додати:
якщо отримується дозвіл на початок (продовження) виконання роботи підвищеної небезпеки —

висновок експертизи щодо спроможності суб'єкта господарської діяльності забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявленої роботи;
при отриманні дозволу на експлуатацію об'єкта — висновок експертизи щодо відповідності об'єкта вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки (з урахуванням результатів сертифікації в системі УкрСЕПРО в разі її проведення) і спроможності суб'єкта господарської діяльності забезпечити додержання вимог законодавства під час його експлуатації, а також експлуатаційну документацію (копії інструкції з експлуатації, паспорта, настанови тощо) українською або, як виняток, російською мовою (для об'єкта, який виготовлено за кордоном).

 

Держгірпромнагляд або його територіальний орган не мають права вимагати надання інформації та документів, не передбачених Порядком № 1631.

 

Протягом 10 робочих днів із дня надходження заяви на одержання дозволу та необхідних документів має бути прийняте рішення про видачу дозволу або про відмову в його видані (ст. 21 Закону про охорону праці). Протягом ЗО робочих днів після реєстрації заяви Держнаглядохоронпраці або його територіальний орган має видати суб'єкту господарської діяльності дозвіл або повідомити його письмово про відмову з належним обґрунтуванням. Строк дії дозволів становить:
на початок виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатації об'єкта — три роки;
на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатації об'єкта — п'ять років.
Не забувайте, що про одержання дозволу суб'єкт господарської діяльності має повідомити територіальний орган Держнаглядохоронпраці за місцем виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатації об'єкта, у т. ч. відокремленими
підрозділами.
Проте за певних умов суб'єкту господарської діяльності може бути відмовлено у видачі дозволу.

Також дозвіл може бути анульовано наказом Держнаглядохоронпраці або його територіальним органом, який його видав, та вилучено у суб'єкта господарської діяльності на підставі письмового повідомлення згідно з п. 17 Порядку № 1631.
Якщо роботодавець зобов'язаний був одержати зазначений дозвіл, але не одержав його, місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, за поданням Держнаглядохоронпраці, вживає заходів щодо скасування державної реєстрації цього підприємства у встановленому законом порядку за умови, якщо протягом місяця від часу виявлення вказаних недоліків роботодавець не провів належних заходів для їх усунення (ст. 21 Закону про охорону праці).Создан 30 авг 2012