Охорона праці

 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА
Сприяти додержанню вимог нормативно-правових актів щодо прав працівників у галузі охорони праці на підприємстві може не тільки служба охорони праці, а і створена на підприємстві комісія з питань охорони праці (далі — Комісія), яка є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.

 

 

 

Комісія з питань охорони праці може створюватися на підприємстві з метою забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань безпек/ гігієни праці та виробничого середовища, за рішенням трудового колективу.


ст. 16 Закону про охорону праці

 

 

Основні завдання, права й організацію діяльності Комісії визначає Типове положення № 55, норми якого поширюються на підприємства, установи, організації будь-якої форми власності та виду діяльності.
Метою створення Комісії на підприємстві є забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та виробни чого середовища.
Комісія складається з представників роботодавця та професійної спілки., а також уповноваженої най маними працівниками особи, спеціалістів з безпеки, гігієни праці й інших служб підприємства згідно з типовим положенням, що затверджується центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці (ст. 16 Закону про охорону праці). Крім того, у п. 1.5 Типового положення №. 55 уточнено, що Комісія формується на засадах рівного представництва осіб від роботодавця (спеціалісти з безпеки, гігієни праці й інших служб підприємства) та професійної спілки, а якщо її немає — уповноважених найманими працівниками осіб.
Рішення про доцільність створення Комісії, її кількісний та персональний склад приймається трудовим колективом на загальних зборах (конференції) за поданням роботодавця і професійної спілки. За участі представників кожної сторони на підставі Типового положення № 55 розробляється Положення про Комісію, яке затверджується ухвалою загальних зборів (конференції) трудового колективу.До відома

 

 

Основними завданнями Комісії, зокрема, є:
захист законних прав та інтересів працівників у галузі охорони праці;
підготовка на основі аналізу стану безпеки й умов праці на виробництві рекомендацій роботодавцю та працівникам щодо профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань;
узгодження через двосторонні консультації позицій сторін у вирішенні практичних питань у галузі охорони праці для забезпечення поєднання інтересів роботодавця та трудового колективу, запобігання конфліктним ситуаціям на підприємстві;
вироблення пропозицій щодо включення до колективного договору найбільш важливих питань з охорони праці, визначення достатніх асигнувань на Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці;

захист прав та інтересів потерпілих працівників під час розгляду питань щодо призначення їм страхових виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
надання додаткових пільг і компенсацій згідно з положеннями колективного договору за рахунок роботодавця,


пп. 2.1 п. 2 Типового положення № 55

 

Звернемо увагу, що згідно з пп. 3.5.3 Порядку № 24 відсоток зменшення розміру одноразової допомоги визначається рішенням Комісії, а якщо вона не створена, —комісії з питань вирішення спорів при робочих органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, з огляду на визначені критерії (див. таблицю 1 Довідника).

Члени Комісії виконують свої обов'язки на громадських засадах. У разі залучення до окремих перевірок вони можуть звільнятись від основної роботи на передбачений колективним договором строк із збереженням за ними середнього заробітку (п. 3.2 Типового положення № 55).
Комісія проводить засідання за необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів від кожної сторони. Якщо під час голосування кількість голосів «за» та «проти» однакова, голова Комісії має право вирішального голосу. Прийняті Комісією рішення оформлюються протоколом.
Зауважимо, що рішення Комісії не є обов'язковими, вони мають рекомендаційний характер (ст. 16 Закону про охорону праці). За незгоди роботодавця з рішенням Комісії він повинен протягом п'яти днів із дня одержання зазначеного рішення надати письмове аргументоване пояснення (п. 3.6 Типового положення № 55).
Про виконану роботу Комісія раз на рік має звітувати на загальних зборах (конференції) трудового колективу.Создан 30 авг 2012