Охорона праці

 

ІНСТРУКТАЖІ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Під час прийняття на роботу і в її процесі працівники повинні проходити, за рахунок роботодавця, інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки в разі виникнення аварії.
Працівники, у т. ч. посадові особи, які не пройшли навчання, інструктажу та перевірки знань з охорони праці, не допускаються до роботи (ст. 18. Закону про охорону праці).

з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;
з учнями та студентами, які прибули на підприєм ство для проходження трудового або професійного навчання;
з екскурсантами в разі екскурсії на підприємство.

 

Інструктажі з питань охорони праці за характером і часом проведення поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий і цільовий.


Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем за наказом (розпорядженням) по підприємству. Але такий інструктор повинен пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці в порядку, встановленому Типовим положенням № 15. Про те, що проведено вступний інструктаж, слід зробити запис в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (за формою згідно з додатком 5 до Типового положення № 15).
За п. 6.3 Типового положення № 15 вступний інструктаж, зокрема, проводиться:
з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їхньої освіти, стажу роботи та посади;

Вступний інструктаж має проходити в кабінеті охорони праці або спеціально обладнаному приміщенні з використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних і наочних посібників за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджуються керівником підприємства.
пп. 6.3 п. 6 Типового положення № 15
Що стосується первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів, то їх проводить  безпосередній  керівник   робіт  (начальник
структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю (п. 6.8 Типового положення N° 15). Ці чотири види інструктажів завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також  перевіркою  набутих  навичок  безпечних методів праці. Опитує та перевіряє знання особа, яка проводила інструктаж. У разі незадовільних результатів перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань. Про проведення таких інструктажів та про допущення до роботи працівників особа, яка проводила інструктаж, уносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (за формою, наведеною в додатку 6 до Типового положення № 15).

 

Первинний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально або з групою осіб одного фаху за чинними на підприємстві інструкціями з охорони праці з огляду на виконувані роботи. Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:
новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство або до фізичної особи, яка використовує найману працю;
який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого;
який виконуватиме нову для нього роботу;
відрядженим з іншого підприємства, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.
Крім того, первинний інструктаж проводиться з учнями, курсантами, слухачами та студентами навчальних закладів:
до початку трудового або професійного навчання;
перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.

 

Повторний інструктаж проводиться за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу на робочому місці індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи. Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно-правовими актами з охорони праці, чинними в галузі, або роботодавцем (фізичною особою, якими використовує найману працю) з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше ніж:

на роботах з підвищеною небезпекою — раз на три місяці;
для решти робіт — раз на шість місяців.

 

До відома


Перелік професій і посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу, затверджується роботодавцем. До цього переліку можуть бути включені працівники, участь у виробничому процесі яких не пов'язана з безпосереднім обслуговуванням об'єктів, машин, механізмів, устаткування, застосуванням приладів та інструментів, збереженням або переробкою сировини, матеріалів тощо.
п. 6.11 Типового положення № 15

 

Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху.
Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються окремо в кожному випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення. Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці:
при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;
при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;
при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій тощо;
при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на ЗО календарних днів — для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт — понад 60 днів.

 

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться. У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в журналі реєстрації інструктажів — не обов'язково.
Цільовий інструктаж проводиться з працівниками в разі:
ліквідації аварії або стихійного лиха; проведення робіт, на які за законодавством оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.
Зауважимо, що у випадку незадовільних результатів перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається, а повторна перевірка знань не дозволяється (п. 6.9 Типового положення № 15).Создан 30 авг 2012