Охорона праці

 

СТАЖУВАННЯ ТА ДУБЛЮВАННЯ
 

Відповідно до п. 7.1 Типового положення № 15 новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.

 

 

 


 

Стажування — набуття особою практичного досвіду виконання виробничих завдань і обов'язків на робочому місці підприємства після теоретичної підготовки до початку самостійної роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця.
Дублювання — самостійне виконання працівником (дублером) професійних обов'язків на робочому місці під наглядом досвідченого працівника з обов'язковим проходженням протиаварійного і протипожежного тренувань.

 

Стажування або дублювання проводиться, як правило, під час професійної підготовки на право виконання робіт з підвищеною небезпекою у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з охорони праці. У процесі стажування (дублювання) працівник повинен закріпити знання правил безпечної експлуатації технологічного обладнання, технологічних і посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці; оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях у нормальних і аварійних умовах; засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси й обладнання та методи безаварійного керування ними з метою забезпечення вимог безпеки праці.


Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування (дублювання), а також трива лість стажування (дублювання) визначаються керівником підприємства згідно з нормативно-правовими актами з охорони праці. Тривалість стажування (дублювання) залежить від стажу та характеру роботи, а також від кваліфікації працівника.


Допуск до стажування (дублювання) оформлюється наказом, у якому визначається тривалість стажування (дублювання) та вказується прізвище працівника, відповідального за проведення стажування (дублювання).

 

Для конкретної професії з огляду на функціональні обов'язки працівника розробляються та затверджуються керівником підприємства (структурного підрозділу) програми, за якими має проводитися стажування (дублювання).
Проводиться стажування (дублювання) на робочих місцях свого або іншого подібного за технологією підприємства. У процесі стажування працівники повинні виконувати роботи, які за складністю, характером, вимогами безпеки відповідають роботам, що передбачаються функціональними обов'язками цих працівників.
Якщо функціональні обов'язки працівників пов'язані із забезпеченням безаварійної роботи об'єктів підвищеної небезпеки або виконанням окремих робіт підвищеної небезпеки (теплові й атомні електричні станції, гірничодобувні підприємства, інші подібні об'єкти, порушення технологічних режимів яких загрожує життю та здоров'ю працівників та навколишньому середовищу), то до початку самостійної роботи вони мають проходити дублювання з обов'язковими протиаварійними та протипожежними тренуваннями згідно з планом ліквідації аварій.

Відзначимо, що роботодавцю надане право своїм наказом звільнити від проходження стажування (дублювання) працівника, який має стаж роботи за професією не менше трьох років або переводиться з одного підрозділу до іншого, де характер роботи та тип обладнання, на якому він працюватиме, не змінюються.

Якщо працівник закінчив стажування (дублювання) та показав задовільні результати перевірки знань з питань охорони праці, то наказом (розпорядженням) роботодавця (або керівника структурного підрозділу) працівник допускається до самостійної роботи, про що робиться запис у журналі реєстрації інструктажів. Якщо ж працівник не оволодів необхідними виробничими навичками чи отримав незадовільну оцінку з протиаварійних і протипожежних тренувань, то стажування (дублювання) новим наказом може бути продовжено на термін не більше двох змін.Создан 30 авг 2012