Охорона праці

 

НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ
На підприємствах мають розроблятися і затверджуватися положення про навчання з питань охорони праці на основі Типового положення № 15, Водночас слід враховувати як специфіку виробництва, так і вимоги нормативно-правоеих актів з охорони праці. Крім того, підприємства мають скласти плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники.
Організовують навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників, у т. ч. під час професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на підприємстві працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким роботодавцем доручена ця робота.
Навчання з питань охорони праці може проводитись як традиційними методами, так і з використанням сучасних видів навчання — модульного, дистанційного тощо, а також технічних засобів: аудіовізуальних, комп'ютерних навчально-контрольних систем, комп'ютерних тренажерів.

 

Навчання з питань охорони праці може проводитись як традиційними методами, так і з використанням сучасних видів навчання — модульного, дистанційного тощо, а також технічних засобів: аудіовізуальних, комп'ютерних навчально-контрольних систем, комп'ютерних тренажерів.
Для претендентів на деякі посади передбачені підвищені вимоги. Наприклад, особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання {пожежно-технічний мінімум). Крім того, якщо працівники зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, то вони один раз на рік повинні пройти перевірку знань нормативних актів з пожежної безпеки. Навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки до початку виконання своїх За наближення установлених планами-графіка-ми строків перевірки знань з питань охорони праці, то безпосередньо перед перевіркою рекомендується організувати для працівників лекції, семінари та консультації.
Перевірка знань працівників з питань охорони праці відбувається за нормативно-правовими актами з охорони праці, додержання яких входить до їхніх функціональних обов'язків. Склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці (далі — комісія) затверджується наказом керівника підприємства. Головою комісії призначається керівник підприємства або його заступник, до службових обов'язків яких входить організація роботи з охорони праці. Якщо комісія створюється в окремих структурних підрозділах, то її очолює керівник підрозділу чи його заступник.

 

До складу комісії на підприємствах повинні входити спеціалісти служби охорони праці, представники юридичної, виробничих, технічних служб, представник профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці. Відзначимо, що всі члени комісії повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці у порядку, встановленому Типовим положенням № 15. Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.
Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників, з урахуванням специфіки виробництва, складається членами комісії та затверджується роботодавцем. Перевірятися знання з питань охорони праці можуть за допомогою тестування, заліку або іспиту.

 

Якщо комісією проводиться тестування, то застосовуються технічні засоби — автоекзаменатори, модульні тести тощо. Залік або іспит проводяться за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування.
Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається відповідне посвідчення (за формою згідно з додатком 2 до Типового положення № 15). Зауважимо, що якщо працівники проходять навчання та перевірку знань на своєму підприємстві, то посвідчення видаються їм обов'язково лише, коли вони виконують роботи підвищеної небезпеки.
Якщо працівники, у т. ч. посадові особи, не пройшли навчання, інструктажу та перевірки знань з питань охорони праці, то вони не допускаються до роботи.
Якщо ж працівники показали незадовільні результати перевірки знань з питань охорони праці, то протягом одного місяця вони мають пройти повторне навчання та повторну перевірку знань.

 

Тепер розглянемо особливі вимоги, встановлені ст. 18 Закону про охорону праці для:
працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі; посадових осіб, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт.
Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити спеціальне навчання та перевірку знань нормативно-правових актів з охорони праці за рахунок роботодавця. У зв'язку з цим нагадаємо, що є Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджений наказом Держ-наглядохоронпраці України від 26.01.2005 р. № 15. У цьому Переліку, зокрема, згадуються електрозварювальні, газополум'яні, наплавочні та паяльні роботи; роботи в охоронних зонах ліній електропередач; роботи на кабельних лініях і діючих електроустановках; роботи в зонах дії струму високої частоти, іонізуючого  випромінювання,  електростатичного  й електромагнітного полів, а також роботи із застосуванням лазерів, дозиметрів.
У Переліку робіт № 263/121 наведені, зокрема, всі види підземних робіт; роботи в кесонах, барокамерах, замкнутих просторах; водолазні роботи; роботи, пов'язані з підніманням на висоту.
Спеціальне навчання полягає у щорічному вив ченні працівниками, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою або там. де є потреба в професійному доборі, вимог нормативно-правових актів з охорони праці.
Під роботою з підвищеною небезпекою розуміється робота в умовах впливу шкідливих і небезпечних виробничих чинників або така, де є потреба в професійному доборі, чи пов'язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці або технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров'ю, майну, довкіллю.

 

 

Спеціальне навчання з питань охорони праці може проводитись:
1) безпосередньо на підприємстві. Таке спеціальне навчання проводиться роботодавцем за навчальними планами та програмами, які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов'язків працівників і затверджуються наказом. Перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціально го навчання проводиться комісією з перевірки знань з питань охорони праці підприємства. Якщо створити на підприємстві таку комісію неможливо, то перевірка знань проводиться комісією спорідненого підприємства або територіального управління Дергірпромнагляду;
2) іншим суб'єктом господарювання, який в установленому Типовим положенням № 15 порядку проводить навчання. Відзначимо, що суб'єкт господарювання, який має намір проводити навчання з питань охорони  праці  працівників  інших  суб'єктів господарювання, професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, письмово повідомляє про це територіальний орган Держґірпромнагляду. До письмового повідомлення суб'єкт господарювання надає інформацію про матеріально-технічне, навчально-методичне забезпечення та викладацький склад (із зазначенням спеціальної освіти та стажу роботи за фахом) відповідно до вимог чинного законодавства.
Результат перевірки знань з питань охорони праці з робіт з підвищеною небезпекою, а також там, де є потреба у професійному доборі, до виконання яких допускається працівник, оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці (за формою згідно з додатком 1 до Типового положення № 15). Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці не менше п'яти років.

Посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, повинні відповідно до ст. 18 Закону про охорону праці проходити навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.
Перелік посад посадових осіб, які мають проходити навчання та перевірку знань з питань охорони праці, наведено у додатку 3 до Типового положення № 15. До таких осіб, зокрема, належать: керівники, заступники керівників, головні спеціалісти, керівники основних виробничих і технічних служб підприємств, установ й організацій, об'єднань підприємств незалежно від форм власності та характеру виробничої діяльності, які безпосередньо пов'язані з організацією безпечного ведення робіт; керівники та спеціалісти науково-дослідних, конструкторських, проектних і технологічних відділів, які займаються проведенням експертизи проектно-конструкторської документації, на яку поширюються вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, а також ті, які виконують розробки з питань охорони праці тощо.
Зазначені посадові особи повинні навчатися на підставі Типових тематичних планів і програми навчання з питань охорони праці посадових осіб, які наведено у додатку 4 до Типового положення № 15.

Для різних категорій посадових осіб передбачені різні вимоги з організації навчання. Наприклад, керівники об'єднань підприємств, підприємств (чисельністю понад 1000 працівників), керівники та фахівці служб охорони праці, члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці цих підприємств мають проходити навчання у Головному навчально-методичному центрі Держгірпромнагляду (п. 5,2 Типового положення № 15). Знання з питань охорони праці цієї категорії посадових осіб перевіряються комісією, створеною наказом Держгірпромнагляду,
Керівники підприємств чисельністю менше 1000 працівників, керівники та спеціалісти служб охорони праці, члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці підприємств проходять навчання з питань охорони праці у галузевих навчальних центрах або навчальних закладах та установах, які в установленому Типовим положенням № 15 порядку проводять навчання (п. 5.3 Типового положення № 15). Щодо перевірки знань цих осіб відзначимо таке:

1)якщо ці посадові особи пройшли навчання у галузевих навчальних центрах, то перевірка їхніх знань з питань охорони праці проводиться комісією, створеною наказом вищого органу. Таку комісію повинен очолювати керівник або заступник керівника цього органу, до службових обов'язків якого входить організація роботи з охорони праці, чи керівник служби охорони праці цього органу. До складу комісії мають входити представники органів державного нагляду за охороною праці та профспілок. До складу комісії можуть також залучатися представники обласних галузевих структурних підрозділів, інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також викладачі охорони праці того суб'єкта господарювання, де проводилося навчання;
2) якщо зазначені особи пройшли навчання в інших навчальних закладах та установах, то перевірка їхніх знань з питань охорони праці проводиться комісією територіального управління Держгір-промнагляду за участю представників інших органів державного нагляду за охороною праці або комісією, створеною місцевим органом виконавчої влади.
Інші посадові особи (крім зазначених у п. 5.2 та 5.3 Типового положення № 15) проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці стосовно робіт, що входять до їхніх функціональних обов'язків, безпосередньо на підприємстві (п. 5.5 Типового положення № 15). Посадові особи малих підприємств, де немає можливості провести навчання безпосередньо на підприємстві та створити комісію з перевірки знань з питань охорони праці, проходять навчання  у спеціалізованих  навчальних  закладах та установах. Перевірка знань з питань охорони праці таких посадових осіб проводиться комісією, створеною місцевим органом виконавчої влади або територіальним управлінням Держгірпромнагляду за участю представників інших органів державного на гляду за охороною праці.Создан 30 авг 2012