Охорона праці

 

СПЕЦОДЯГ ТА ІНШІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ (3І3)

Поняття ЗІЗ Порядок видані й обліку ЗіЗЗгідно зі ст. 163 КЗпП на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах,
працівникам видаються безплатно за всгановле ними нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі — ЗІЗ). Крім того, ст. 8 Закону про охорону праці передбачено також, що спецодягом, незалежно від положень трудового договору, мають бути забезпечені і працівники, які залучаються до разових робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварій. стихійних лих тощо.

 

Засіб індивідуального захисту — це спорядження, пои значене для носіння користувачем і захисту від однієї або кількох видів небезпеки для житгя або здоров'я
Розділ II Положення N 53

 

Працедавець зобов'язаний забезпечити за сви рахунок придбання, комплектацію, видачу і вміст 313 відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного договору (абзац 2 п. 1.2 Положень № 53).

 

Порядок видані й обліку ЗіЗ

 

Порядок видачі 313 із 01.06.2008 p. регулює Положення № 53, яке прийшло на зміну Положенню N^ 170 і до якого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.11.2009 р. № 194 були внесені зміни та доповнення.
Пунктом 1.4 Положення № 53 передбачено, що ЗІЗ видаються працівникам професій і посад, передбачених у виробництвах, цехах, ділянках, а також під час виконання певних робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці, робіт, пов'язаних із забрудненням або тих, що проводяться в несприятливих метеорологічних умовах. ЗІЗ передбачені в нормативно-правових актах з охорони праці та видаються за  нормами  безоплатної   видачі   працівникам {далі — Норми безоплатної видачі 313). Норми безоплатної видачі 313 встановлюють для працедавця обов'язковий мінімум безоплатної видачі 313 із визначенням їхніх захисних властивостей і термінів використання (носіння).

 

До відома

Працівникам, професії та посади яких передбачені Нормами безоплатної видачі 313 працівникам загальних (наскрізних) професій різних галузей промисловості, 313 видаються незалежно від виду економічної діяльності підприємства, за винятком випадків, коли ці професії та посади передбачені у відповідних Нормах безоплатної видачі 313 з урахуванням специфічних умов праці.

п. 1.5 Положень № 53

 

В окремих випадках, враховуючи особливості виробництва, працедавець може, за узгодженням з уповноваженим з охорони праці трудового колективу та профспілками, замінювати один вид спецодягу та спецвзуття на іншій. Але така заміна не має погіршувати захисних властивостей 313.
У будь-якому разі 313, що надаються згідно з нормативно-правовим актам з охорони праці, мають бути видані працівникам залежно від характеру й умов праці на термін носіння, що не перевищує термін придатності, визначений документами виробника (інструкціями з експлуатації, паспортами тощо). Вказані 313 мають відповідати вимогам стандартів.
Згідно з п. 7.5 Положень № 53 працедавець зобов'язаний з'ясувати, чи відповідає 313, які він планує застосовувати, умовам праці та небезпекам на робочому місці. Для цього він заздалегідь:
визначає, використовуючи результати атестації робочих місць за умовами праці або проведених інструментальних досліджень значень (рівнів концентрацій) шкідливих та/або небезпечних факторів виробничого середовища, яких не можна уникнути за допомогою організаційних, технічних, технологічних та інших заходів, а також засобів колективного захисту;
визначає характеристики, які повинні мати 313 для ефективного захисту працівників, зважаючи на незручності, які вони можуть спричиняти;

 

За п. 4.1 розділу IV Положення № 53 ЗІЗ:
1) видаються працівникам безплатно;
2) є власністю підприємства;
3) враховуються як інвентар;
4) підлягають обов'язковому поверненню в разі: звільнення з підприємства;
переведення на тому ж підприємстві на іншу роботу або робоче місце;
зміни виду робіт;
запровадження нових технологій;
запровадження нових або заміні наявних знарядь праці;
в інших випадках, коли використання виданих ЗІЗ не є необхідним;
після закінчення терміну їх використання замість одержуваних нових ЗІЗ.

 

порівнює необхідні захисні властивості, експлуатаційні й ергономічні характеристики 313, зважаючи на специфіку їх безпосереднього застосування.
Також працедавцеві необхідно пам'ятати, що відповідно до п. 3.1 Положення № 53 ЗІЗ мають:
бути придбані у суб'єктів господарювання, які виробляють та/або реалізують продукцію на підставі чинного законодавства;
мати позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності;
задовольняти вимоги Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою КМУ від 27.08.2008 р. № 761.
За ст. 8 Закону про охорону праці і п. 7.1 розділу VII Положення № 53 працедавець, згідно з колективним договором, може додатково, понад встановлені норми видавати працівникові визначені ЗІЗ, якщо фактичні умови праці цього працівника вимагають їх застосування.
Вживані ЗІЗ видаються іншим працівникам лише після відновлення їх придатності" і в належному гігієнічному стані. Термін використання таких ЗІЗ, залежно від їх зношеності, встановлюється працедавцем за  узгодженням  з  профспілковою  організацією підприємства (уповноваженою найманими працівниками особою за відсутності профспілок), що має бути обумовлено в колективному договорі. Водночас мають враховуватися характер небезпеки, тривалість перебування працівника під її впливом, характеристика робочого місця працівника. Термін використання 313 не може перевищувати термінів придатності відповідних 313, які видаються в індивідуальне користування на підставі Норм безоплатної видачі 313.
Заборонена заміна спецодягу та спецвзуття матеріалами для їх виготовлення або грошовими сумами для їх придбання. А за порушення встановлених термінів видачі та пов'язаної з цим необхідності придбання працівником спецодягу та інших 313 за власні кошти працедавець зобов'язаний компенсувати працівникові такі витрати на умовах, передбачених колективним договором.
Організація на підприємстві належного обліку та контролю видачі у встановлені терміни 313 працівникам покладається на працедавця. А видача працівникам і повернення ними 313 мають зазначатися в особистій картці обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, форма якої наведена в додатку 1 до Положення № 53.

Працедавець також повинен стежити за порядком користування 313 і не допускати до роботи працівників без засобів індивідуального захисту, встановлених Нормами безоплатної видачі 313 та іншими нормативно-правовими актами з охорони праці. а також, якщо 313 забруднені, несправні або мають прострочені терміни періодичних випробувань'.
Терміни носіння спецодягу встановлюються Типовими галузевими нормами безоплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших 313, які затверджуються з урахуванням специфіки тієї або іншої галузі, як правило, нормативно-правовими актами Держгірпромнагляду. На сьогодні для багатьох галузей чинні типові норми безоплатної видачі засобів індивідуального захисту, але для окремих галузей і виробництв типові норми досі не затверджені. В цьому випадку працедавець може передбачити видачу 313 працівникам, зайнятим на зазначених вище роботах, у колективному договорі. Підкреслимо, що Норми видачі 313 містять не лише перелік належних працівникові 313, але і терміни носіння.

 

До відома

 

Терміни використання 313 у календарних днях обчислюються з дня їх фактичної видачі за Нормами безоплатної видачі 313 і не мають перевищувати термінів їх придатності.
п. 5.4 Положень № 53

 

Нагадаємо також, що згідно з п. 4.3-4.4 Положення № 53 працедавець зобов'язаний:
замінити 313 за свій рахунок у разі їх передчасного зносу не з вини працівника;
безкоштовно видати працівникові інший придач ний засіб індивідуального захисту на умовах, передбачених колективним договором, у разі дострокового зносу, зникнення 313 зі встановлених місць іх зберігання або псування і неможливості їх відновлення;
компенсувати всі витрати працівникам на умовах, передбачених колективним договором, у разі придбання ними спецодягу, інших 313 за свої кошти. За відсутності документів, що підтверджують ціну 313, витрати компенсуються за роздрібними цінами виробника або постачальника. Вартість 313 уточнюється бухгалтерією підприємства. В разі переви щення витратами роздрібних цін, компенсація різниці може бути виплачена, якщо це обумовлено в колективному договорі (п. 4.3 Положення № 53).

Видані в користування спеціальний одяг, взуття та інші 313 працівники зобов'язані використовувати за призначенням і дбайливо ставитися до них. Тому, як що псування спецодягу сталося з вини працівника, працедавець має право стягати з нього збиток, заподіяний пошкодженням спецодягу, в порядку, передбаченому трудовим законодавством (глава 9 КЗпП). За незбереження 313 працівники несуть матеріальну відповідальність відповідно до п. 1 ст. 133 КЗпП (за зіпсуття або знищення через недбалість — у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, аїле не більше свого середньомісячного заробітку) і п. 5 ст. 134 КЗпП (за умисне знищення або зіпсуття — в повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству). Але вони не несуть такої відповідальності, якщо пошкодження засобів індивідуального захисту було спричинене відсутністю умов для їх зберігання на підприємстві в неробочий час.
Працедавець зобов'язаний забезпечити належні умови зберігання 313. Спецодяг і спецвзуття, повернені співробітниками до закінчення термінів носіння і ще придатні до використання, мають бути очищені, відремонтовані та використані за призначенням. Непридатні для використання 313 списуються у встановленому законодавством порядку.
Для того, щоб визначити, на якому бухгалтерському рахунку враховувати 313, потрібно зважити на термін їх служби і порівняти вартість із передбаченою наказом про облікову політику підприємства граничною межею вартості для малоцінних необоротних матеріальних активів (далі — МНМА). Залежно від класифікації активів обирається метод нарахування зносу {таблиця 3 Довідника).
Типові форми первинних облікових документів з обліку МШП затверджені наказом Міністерства статистики України від 22.05.1996 р. № 145.
У разі періодичного виконання працівниками робіт, для яких необхідне використання ЗІЗ, можлива тимчасова видача спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ. Такі ЗІЗ мають зберігатися в коморах і видаватися під відповідальність майстрів та інших працівників, перелік яких затверджується керівником підприємства. Тимчасові ЗІЗ вписуються в окремі картки з позначкою «Для чергування».Создан 30 авг 2012