Охорона праці

 

ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ В ТРУДОВОМУ ДОГОВОРІ ТА ПІД ЧАС РОБОТИ
Відповідно до ст. 5 Закону про охорону праці умови трудового договору не можуть містити положень, що суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці.
Під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про:
*  умови праці;
♦  наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто;
•  можливі наслідки впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів на здоров'я та права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного
договору.
Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров'я. До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.

 

Усі працівники згідно із законом підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
Право працівників на охорону праці під час роботи передбачає, що умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів: машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва; стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови мають відповідати вимогам законодавства.
Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. Водночас він зобов'язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника або роботодавця. Факт наявності такої ситуації за необхідності підтверджується спеціалістами з охорони праці підприємства за участю представника профспілки.

 

членом якої він є, або уповноваженої працівниками особи з питань охорони праці (якщо професійна спілка на підприємстві не створювалася), а також страхового експерта з охорони праці. За період простою з причин, які виникли не з вини працівника, за ним зберігається середній заробіток.
Працівник також має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону праці та не додержується умов колективного договору з цих питань. У такому разі працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного заробітку.
Якщо працівник за станом здоров'я на підставі медичного висновку потребує надання легшої роботи, то роботодавець повинен перевести за згодою працівника на таку роботу на термін, зазначений у медичному висновку, і за потреби встановити скорочений робочий день та організувати проведення навчання працівника з набуття іншої професії відповідно до законодавства.
На час зупинення експлуатації підприємства, цеху, дільниці, окремого виробництва або устаткування органом державного нагляду за охороною праці чи службою охорони праці за працівником зберігаються місце роботи, а також середній заробіток.

 

Шкода, заподіяна працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або смерті, відшкодовується Фондом соціального страхування від нещасних випадків за Законом № 1105. Разом з тим роботодавець може за рахунок власних коштів виплачувати потерпілим і членам їхніх сімей додаткову допомогу згідно з колективним чи трудовим договором.
За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, зберігаються місце роботи (посада) і середня заробітна плата на весь період до відновлення працездатності або встановлення стійкої втрати професійної працездатності. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи проводяться його навчання та перекваліфікація, а також працевлаштування відповідно до медичних рекомендацій (докладніше про порядок відшкодування шкоди, отриманої в результаті нещасного випадку на виробництві читайте в розділі 5 «Розслідування й облік нещасних випадків»).Создан 31 авг 2012