Охорона праці

 

Держгірпромнагляд


Повноваження Держгірпромнагляду визначено у ст. 33 Закону про охорону праці. Відповідно до наданих йому повноважень цей орган виконує, зокрема, такі функції:
*  здійснює комплексне управління охороною праці на державному рівні, реалізує державну політику
в цій галузі;
*  розробляє загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та контролює її виконання;
*  розробляє та затверджує правила, норми, положення, інструкції та інші нормативно-правові акти з охорони праці або зміни до них;
* координує роботу міністерств, інших органів. підприємств, інших суб'єктів підприємницької діяльності в галузі безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;
о видає дозволи на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
Рішення, прийняті Держгірпромнаглядом в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання всіма міністерствами, іншими органами, юридичними та фізичними особами, які використовують найману працю.
Посадовим особам Держгірпромнагляду згідно зі ст. 39 Закону про охорону праці надано, зокрема, такі права:
 безперешкодно відвідувати підконтрольні підприємства (об'єкти), виробництва фізичних осіб, які використовують найману працю, та в присутності роботодавця або його представника перевіряти додержання законодавства з питань, віднесених до їхньої компетенції. Слід відзначити, що Держгірпром-нагляд у листі від 15.08.2008 р. № 01/04-13.2-9/7202 висловив думку, що він підпадає під визначення поняття органів державного нагляду (контролю), що вживається в Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 p. № 877-V. Проте, як вважає Держгірпромнагляд, про проведення перевірки суб'єкт господарювання (власник об'єкта контролю) має повідомлятися завчасно не завжди, а лише за проведення планових заходів (тобто коли немає
аварійних, позаштатних ситуацій). У той же час про проведення позапланових заходів територіальні управління Держпрпромнагляду можуть нікого не повідомляти заздалегідь;
одержувати від роботодавця і посадових осіб письмові чи усні пояснення, висновки експертних обстежень, матеріали й необхідну інформацію;
видавати в установленому порядку роботодавцям і посадовим особам юридичних та фізи
Редактировать
які відповідно до законодавства використовують найману працю, іншим органам обов'язкові для виконання приписи (розпорядження) про усунення порушень і недоліків у галузі охорони праці;
забороняти, зупиняти, припиняти, обмежувати експлуатацію підприємств, окремих виробництв, дільниць, робочих місць, будівель, приміщень, випуск та експлуатацію машин, інших засобів праці, виконання певних робіт, застосування нових небезпечних речовин, реалізацію продукції, а також скасовувати або припиняти дію виданих ними дозволів і ліцензій до усунення порушень, які створюють загрозу життю працівників;
притягати до адміністративної відповідальності працівників, винних у порушенні законодавства про охорону праці;
надсилати роботодавцям подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали органам прокуратури для притягнення цих осіб до відповідальності згідно із законом.
Держатомрегулювання реалізує в межах своєї компетенції державну політику у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки.
Пунктом 4 Положення № 155 передбачено, що Держатомрегулювання:
видає дозволи на виконання робіт чи операцій на етапах введення в експлуатацію, експі^^еа^-а зняття з експлуатації ядерних установок і на етапах експлуатації та закриття сховищ для захоронения радіоактивних відходів;
наглядає за додержанням експлуатуючими організаціями, підприємствами, що виконують роботи на майданчиках ядерних установок, об'єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових об'єктах вимог ядерної та радіаційної безпеки;
організовує та здійснює державний нагляд за додержанням законодавства, норм, правил і стандартів з використання ядерної енергії;
контролює реалізацію заходів, спрямованих на запобігання аваріям у процесі виробництва та використання джерел іонізуючого випромінювання на ядерних установках, об'єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових об'єктах, і забезпечення готовності підприємств до ліквідації наслідків таких аварій;
застосовує в межах своїх повноважень примусові заходи щодо юридичних і фізичних осіб у разі порушення ними законодавства, норм, правил і стандартів з використання ядерної енергії, вимог ядерної та радіаційної безпеки, а також умов виданих ліцензій.
Держатомрегулювання згідно з п. 5 Положення № 155 надано, зокрема, право:
застосовувати в установленому порядку фінансові санкції до підприємств, підприємців за порушення законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки та умов наданих дозволів:
обмежувати, припиняти чи зупиняти експлуатацію підприємств та об'єктів у разі порушення ними вимог щодо ядерної та радіаційної безпеки;
отримувати від ліцензіата чи власника необхідні пояснення, матеріали та інформацію;
притягати в установленому порядку до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про ядерну та радіаційну безпеку.
Працівники Держатомрегулювання, які здійснюють державний нагляд за додержанням законодавства з використання ядерної енергії, мають право відвідувати безперешкодно в будь-який час підприємства всіх форм власності для проведення в межах своєї компетенції перевірок.Создан 01 сен 2012